كتاب مهندسي شبكه هاي گسترده كامپيوتري ناصرمدیری – محمداحمدنائینی
۷,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
كتاب پمپ و پمپاژ محمدرضا آریانا
۳,۲۰۰ تومان
كتاب آسيب هاي ناشي از زلزله حسن پورمحمد , یاسرکمالی نژاد
۳,۰۰۰ تومان
۱,۸۰۰ تومان
كتاب مسيريابي و شبيه سازي در شبكه محمدنائینی – مهدی همتی
۱,۸۰۰ تومان
كتاب اصول متالوژي رضا قاسم زاده
۵,۹۵۰ تومان
كتاب مباني چدنهاي نشكن مهران تدین سعیدی – حامد ثابت
۳,۳۰۰ تومان
۳,۵۰۰ تومان
كتاب توربو ماشين محمدرضا آریانا
۴,۸۰۰ تومان
۴,۶۵۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
كتاب زبان فني تخصصي تیمور برنگ نیا
۱,۴۰۰ تومان
كتاب كوانتوم مكانيك دکتر کاظم عضو امینیان
۸۰۰ تومان
۲۱,۰۰۰ تومان
کتاب هیدرات گازی متان دکتر بهروز میرزا
۱۵,۰۰۰ تومان