٪ ۲۰
۲۴۰,۰۰۰ ریال ۱۹,۲۰۰ تومان
كتاب بیماریهای متابولیك دام سعید عظیم پور , دکتر شقایق
۱۶,۵۰۰ تومان
۶,۲۰۰ تومان
۶,۳۰۰ تومان
۴,۸۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان
كتاب نوموسیستوزیس شاپوررضا شجاعی
۷,۶۰۰ تومان
۳,۵۰۰ تومان
كتاب الكتروكار دیوگرافی محمدجواد پناهنده
۱,۱۰۰ تومان
كتاب جراحی دامهای بزرگ دکترمهدی مرجانی
۱۴,۰۰۰ تومان
۵,۲۰۰ تومان
كتاب پریون نادر دژدانی فر
۱,۲۰۰ تومان
۳,۸۰۰ تومان
كتاب فیزیولوژی حیوانی دکتر حاجی خانی
۲,۴۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان